Algemene Voorwaarden

 

1. Voorwerp van de overeenkomst

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de contractuele bepalingen vast te leggen tussen enerzijds de bvba's 'AB CLEAN' en/of 'ALL TEAM SERVICES', twee vennootschappen met maatschappelijke zetel in de Louizalaan 526 in 1050 Brussel en respectievelijk ingeschreven in de KBO onder nummer 0889.955.204 en 0894.524.496 (RPR Brussel) (hierna 'de Vennootschap') en anderzijds de klant (hierna de 'Gebruiker').

De aanvraag van een huishoudhulp via de website www.diensten-cheques-brussel.be (hierna 'de Website') impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden door de gebruiker.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om ten allen tijde haar verkoopsvoorwaarden te wijzigen, mits voorafgaandelijke kennisgeving ervan aan de Gebruiker.Enkel personen ouder dan achttien jaar kunnen een aanvraag plaatsen, op de website of via email of telefonisch.Indien een wijziging in de wetgeving optreedt, is deze ook automatisch van toepassing op dit contract tussen de klant en  « All Team Services & AB Clean» .2. Context

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het kader van het gebruik van dienstencheques door de gebruiker als betalingsmiddel voor het bezorgen van een huishoudhulp voor huishoudelijke taken door de vennootschap, de aanvraag van een huishoudhulp en het gebruikmaken van een van de strijkcentrales.

De vennootschap doet haar uiterste best om op een blijvende manier een betrouwbare, competente en dynamische huishoudhulp (m/v) (hierna de 'Medewerker'), die beantwoordt aan de behoeften van de gebruikers, ter beschikking te stellen van de gebruikers en om het professionalisme van de vennootschap in alle omstandigheden te waarborgen.

Op grond van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques mag de huishoudhulp geen familieband door bloed- of aanverwantschap tot in de tweede graad hebben met de gebruiker of een gezinslid van de gebruiker, noch dezelfde woonplaats hebben als de gebruiker. Als de medewerker een dergelijke familieband met de gebruiker blijkt te hebben, moet deze laatste de vennootschap zo snel mogelijk op de hoogte brengen, op straffe van ontbinding door de vennootschap van het contract, van rechtswege en zonder schadevergoeding.

De vennootschap is een erkend bedrijf in de zin van de bovengenoemde wet.


3. Herroepingsrecht

Op grond van artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht heeft de consument (iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) het recht om binnen een termijn van veertien dagen deze overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen. 

Het herroepingsrecht bedoeld in dit artikel is enkel van toepassing als de overeenkomst is gesloten op afstand met toezegging (via de website, telefonisch ...). Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing bij de aanvraag van een huishoudhulp of de inschakeling van de strijkcentrale op afstand maar zonder toezegging, of met toezegging maar rechtstreeks in een van onze kantoren.

Het herroepingsrecht vervalt veertien dagen na de dag van de bevestiging van de aanvraag, voor zover de eerste dag van de dienstverlening buiten de bovenvermelde veertien dagen valt.

Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing als de consument zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend om een huishoudhulp of een prestatie van de vennootschap aan te vragen binnen de veertien wettelijke herroepingsdagen en daarmee heeft erkend en aanvaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst melden met behulp van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of via elektronische weg op het volgende e-mailadres : GDPR@diensten-cheques-brussel.be).  Een formulier (bijlage 1) is hiervoor ter beschikking  onderaan deze webpagina.

De consument kan hiervoor het modelformulier voor een herroeping ingebruiken, maar dat is niet verplicht.

Opdat de herroepingstermijn zou worden nageleefd, volstaat het om een bericht in verband met het uitoefenen van het herroepingsrecht door te sturen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn (dus binnen veertien dagen na de bevestiging van de aanvraag).

Dit artikel geldt niet voor gebruikers die geen 'consumenten' zijn in de zin van het Wetboek van Economisch Recht.


4. Duur van het contract

 Onderhavig contract wordt voor onbepaalde duur afgesloten.

 

 

5. Toegelaten diensten en prestaties

De vennootschap biedt de volgende diensten en prestaties aan:

- schoonmaken van uw huis door huishoudhulpen

- boodschappen doen (binnen een straal van maximaal vijf kilometer rond de woonplaats van de gebruiker. Onder 'boodschappen doen' verstaan we de dagelijkse behoeften van de gebruiker en bijvoorbeeld niet de aankoop van meubels, huishoudelijke apparaten, audio- of videotoestellen, kranten en tijdschriften)

- koken (klaarmaken van maaltijden voor privégebruik)

- wassen

- strijken van persoonlijke kleding en huishoudlinnen

Wanneer de gebruiker zich inschrijft voor een van de diensten van de vennootschap, mag hij geen tussenkomst van een medewerker van de vennootschap vragen of hem of haar gebruiken om andere activiteiten dan de bovenvermelde activiteiten uit te voeren. In het algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe om de medewerker geen andere activiteiten te laten uitvoeren dan de activiteiten bedoeld in de wetgeving inzake de dienstencheques (artikel 1 van het koninklijk besluit van 12.12.2001 met betrekking tot de dienstencheques, Belgisch Staatsblad van 22 december 2001).

De gebruiker verbindt zich er dus toe om de medewerker nooit te vragen om activiteiten buiten het domein van huishoudelijke hulp van particuliere aard uit te voeren, denk bijvoorbeeld aan herstellingen, werkzaamheden, verbouwingen, schilderen en behangen, tuinonderhoud, oppas van kinderen, bejaarde of zieke personen of van dieren, wassen van auto's, onderhoud van professionele kantoren of gemeenschappelijke ruimten van appartementsgebouwen enz.  Ook prestaties voor gebruikers die verblijven in een collectieve residentie zijn uitgesloten, met inbegrip van diensten zoals personenhulp en hulp in de keuken, behalve als deze personen de specifieke toestemming hebben om dienstencheques te gebruiken voor gerechtvaardigde activiteiten voor hun privéruimte.

Uitzondering hierop zijn de bewoners van dienstenresidenties of van assistentiewoningen voor bejaarden die dienstencheques mogen gebruiken voor toegelaten activiteiten in hun privéruimte.

 

De Gebruiker verklaart ook dat hij op de hoogte werd gebracht van het feit dat het uitdrukkelijk verboden is om geschenken of giften te geven aan de Medewerker van de Vennootschap. Mocht de Gebruiker, op eigen initiatief, toch schenkingen doen aan of giften geven aan de Medewerker, dan zal hij in voorkomend geval geacht worden te handelen op eigen risico en kosten, zonder mogelijkheid van verhaal op de  Vennootschap.  De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid voor deze beslissing.De gebruiker moet er bovendien voor zorgen dat de gevraagde prestaties de gedragsregels van een normaal voorzichtige persoon naleven en dus geen werkdruk teweegbrengen die zou kunnen leiden tot negatieve gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemer.

De gebruiker kan van de medewerker geen prestaties van minder dan drie uur of van meer dan negen uur per dag verlangen. Op zon- en feestdagen zijn prestaties van werknemers niet toegelaten.

De Gebruiker kan beslissen een sleutel van zijn woning aan de Medewerker van de Vennootschap af te geven.  In dit geval dient de Gebruiker het afgifteformulier beschikbaar op de website (bijlage 2 van de Algemene Voorwaarden) of beschikbaar op éénvoudige aanvraag, in te vullen.    Dit formulier dient dan zowel door de Gebruiker als door de Medewerker van de Vennootschap worden ondertekend.  De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid voor dit besluit.


6. Geografisch gebied

Rekening houdend met de diensten die de vennootschap aanbiedt, behoudt ze zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een reserveringsaanvraag of een verzoek van een gebruiker uit een geografisch gebied dat niet wordt bediend door de vennootschap.

De vennootschap behoudt zich het recht voor om een ​​bijdrage van de gebruiker aan te vragen om een ​​deel van de transportkosten van zijn huispersoneel te financieren.


7. Terbeschikkingstelling van materiaal

Wanneer de gebruiker een beroep doet op de tussenkomst van een huishoudhulp, verzekert hij aan de vennootschap dat het materiaal dat nodig is voor de goede uitvoering van de prestaties, ter beschikking zal worden gesteld van de medewerker. Daarom zorgt de gebruiker ervoor dat de middelen en het materiaal dat hij ter beschikking stelt, in goede staat zijn, zoals een normaal voorzichtige persoon dat zou doen.

Indien de klant over meubilair of voorwerpen beschikt die met een specifieke producten moeten onderhouden worden, dan moet dit schriftelijk (email, brief) ter kennis worden gesteld. De klant zal ook de huishoudhulp hiervan op de hoogte brengen en de nodige producten ter beschikking stellen. In geval van een vervanging van de huishoudhulp (wegens, verlof, ziekte, ..) zal de klant de vervangende huishoudhulp tevens op de hoogte brengen.8. Veiligheid en hygiëne

De gebruiker mag de medewerker in geen geval taken die eventueel gevaarlijk, ongezond of onaangepast kunnen zijn, laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld buiten schoonmaken bij regen, sneeuw, ijzige kou of hevige hitte, het gebruik van niet-geëtiketteerde producten, bijtende producten, wasbenzine, bleekmiddel (te vervangen door huishoudazijn), het verplaatsen van een meubel of een te zwaar voorwerp enz. Bovendien wordt de gebruiker erop gewezen dat kelders, zolders en werkzaamheden op hoogte gevaarlijk kunnen zijn (de arbeidskracht mag bijvoorbeeld niet hoger dan drie treden op een ladder klimmen).

Als de medewerker dus te maken kan krijgen met eventuele gevaren in het kader van zijn prestaties, zal hij daarvan door de gebruiker op de hoogte zijn gebracht. De gebruiker zal hem hebben gewezen op de eventuele gevaren en dit vóór het begin van de activiteiten van de medewerker. De medewerker kan bovendien niet verplicht worden om solventen of niet-geëtiketteerde producten te gebruiken.

Bovendien verbindt de Gebruiker zich ertoe om de Medewerker in hygiënische omstandigheden te laten werken. Wanneer er herhaaldelijk sprake is van onhygiënische omstandigheden, kan de hulp worden stopgezet en kan onderhavige overeenkomst zonder vooropzeg, noch vergoeding beëindigd wordenDaarom verbindt de Gebruiker er zich toe de Medewerker en/of de Vennootschap te machtigen  om een plaatsbezoek te verrichten met het oog op het vaststellen van de werk- en hygiënevoorwaarden, vóór het begin van de prestaties.De medewerker krijgt de toelating om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen van de gebruiker (toiletten, lavabo).

Voor het goede verloop van de prestaties kan de vennootschap de gebruiker vragen om een aantal inlichtingen over de omgeving en de hygiëne van de kamers, zoals bijvoorbeeld of er al dan niet huisdieren zijn, of er allergene stoffen in de lucht zijn enz. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe om de vennootschap en de medewerker spontaan te verwittigen in het geval van besmettelijke ziekten die een besmettingsgevaar voor de gebruiker kunnen inhouden, zoals griep, rubella, waterpokken, mononucleose, meningitis, virale hepatitis enz.

De klant is ertoe gehouden,  als een goede huisvader voor te zorgen, dat er een EHBO-kit aanwezig is; afspraken te maken wat roken betreft en te vermijden dat de medewerker gestoord zou worden door tabaksgeuren.

De gebruiker zorgt er als een goede huisvader voor dat de werknemer steeds in veilige werkomstandigheden kan werken. Alle gevaarlijke situaties worden gemeld aan de werknemer en aan de vennootschap, zoals een loszittend stopcontact, een luster die dreigt te vallen, blootliggende elektriciteitsleidingen enz.

Bij een te groot gevaar kan de vennootschap beslissen om de terbeschikkingstelling van de huishoudhulp te beëindigen, wat resulteert in een beëindiging van het contract van rechtswege en zonder schadevergoeding. Bij een dreigend gevaar kan de werknemer de werkplek verlaten. De gebruiker zorgt er als een goede huisvader voor dat er steeds een EHBO-doos ter beschikking staat van de medewerker.


9. Betaling

De gebruiker betaalt één dienstencheque per gewerkt uur en verbindt zich ertoe om over voldoende dienstencheques te beschikken op het moment dat de dienstverlening worden uitgevoerd.

Een dienstencheque kan enkel worden gebruikt als vergoeding van gepresteerde uren. In geen geval kunnen niet-gepresteerde uren worden vergoed met dienstencheques.

Papieren dienstencheques

Voor elk gepresteerd uur overhandigt de gebruiker aan de medewerker een volledige en  geldige dienstencheque (afscheurstrook inbegrepen), die op voorhand werd besteld bij Sodexo en door de gebruiker werd ondertekend (zonder buiten het kader voor de handtekening te schrijven – in het blauw  of zwart) en gedagtekend, ten laatste op het einde van de prestatie van de medewerker. Geef aan om welk soort activiteit het gaat door het desbetreffende vakje aan te kruisen.  De medewerker moet de dienstencheque hebben ondertekend. Een dienstencheque waarvan de vervaldatum is verstreken, zal niet worden aanvaard.

Opgelet : geen enkele schrapping, tipp-ex of andere correctie wordt door Sodexo aanvaard.

De gebruiker verbindt zich ertoe om systematisch te beschikken over het aantal dienstencheques dat overeenstemt met het aantal door de medewerker gepresteerde werkuren. Als de gebruiker om wat voor reden dan ook niet in staat zou zijn om de dienstencheques op tijd te overhandigen, verbindt hij zich ertoe om de dienstencheques binnen zeven werkdagen te bezorgen.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat elke beschadigde of vervallen cheque zijn waarde verliest.  In voorkomend geval is  « de Vennootschap»  gerechtigd om een nieuwe dienstencheque te eisen.  Bij gebrek aan afgifte van nieuwe dienstencheques, is « de Vennootschap»  gerechtigd  om voor de ontbrekende cheques aan de gebruiker een overeenstemmende ingebrekestelling  toe te zenden conform de algemene voorwaarden.Elektronische dienstencheques

Als de gebruiker wil werken met het systeem van elektronische dienstencheques, moet hij de vennootschap daarvan op voorhand op de hoogte brengen. De gebruiker van elektronische dienstencheques verbindt zich er te allen tijde toe om te beschikken over voldoende krediet op zijn rekening om de prestaties te vergoeden op de dag waarop ze door de medewerker zijn uitgevoerd. Daartoe moet de gebruiker een telefoon ter beschikking stellen van de medewerker, waarmee deze laatste naar het gratis telefoonnummer 0800/355 30 of naar het nummer 02 547 54 97 (tegen het tarief van de telefoonoperator) kan bellen om zijn prestaties door te geven.

De gebruiker moet deze prestaties diezelfde dag nog valideren via zijn gebruikersaccount. De medewerker kan zijn prestaties ook ingeven via de app 'jobtracker by Sodexo' (als hij een smartphone bezit). De gebruiker kan de prestaties van zijn huishoudhulp volgen via de app 'dienstencheques by Sodexo' op zijn smartphone of via de beveiligde website van Sodexo.

De gebruiker dient de prestatie binnen de 48 u manueel bevestigen in zijn persoonlijke elektronische ruimte en kan bijgevolg geen eventuele automatische bevestiging van het computersysteem van Sodexo verwachten.

Bij onmogelijkheid voor de huishoudhulp om de prestaties door te bellen (telefoon defect), telefonische storing bij de uitgever van de dienstencheques), in geval van nalatigheid of typefout vanwege de huishoudhulp, is de vennootschap  gemachtigd om de gepresteerde uren manueel in te brengen.  De Gebruiker beschikt over 48 uur om deze ingevoerde prestaties te bevestigen.

 

Indien de Gebruiker de ingevoerde prestatie(s) betwist, stelt hij de Vennootschap daarvan in kennis en dit uiterlijk binnen de 48 uur na de prestatie.Overschrijding betalingstermijn

 

Wanneer de verschuldigde dienstencheques niet binnen een termijn van dertig dagen vanaf de prestatiedatum worden overhandigd voor wat betreft de papieren dienstencheques of indien de elektronische prestaties niet bevestigd worden binnen een termijn van dertig dagen vanaf de prestatiedatum (voldoende provisie dient voorzien te worden in de elektronische portefeuille) , geven de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder aanmaning recht op een nalatigheidsintrest berekend tegen het wettelijke percentage.

In het geval dat de wettelijke betalingstermijn van de prestaties met dienstencheques word overschreden (één jaar te rekenen vanaf de prestatie in 2019), wordt het aan de Gebruiker gevorderde bedrag berekend op basis van het door de Vennootschap effectief geleden verlies, waarbij, rekening gehouden met de tussenkomst van de Federale Overheid in de kostprijs van de dienstencheque, een niet betaalde dienstencheque wordt gerekend aan € 23,14 per uur in het Brussels Gewest - € 23,02 per uur in Vlaanderen en € 23,39/uur  in Wallonië. (indicatieve waarde per 01.01.2019 onder voorbehoud van latere indexatie).

 

10. Niet-discriminatie

De vennootschap biedt zijn gebruikers een kwaliteitsvolle dienstverlening, die met name tot uiting komt in het respect voor de religieuze, ideologische, levensbeschouwelijke overtuiging en, in het algemeen, voor de privacy van haar gebruikers en haar medewerkers. Daarom maakt de vennootschap jegens die laatsten geen enkel onderscheid op basis van ras, etnische herkomst, handicap, seksuele geaardheid, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen, in het kader van de dienstverlening (wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding).


11. Afwezigheid van de medewerker

De vennootschap zorgt ervoor dat het werk correct wordt uitgevoerd door competente arbeidskrachten volgens het overeengekomen werkschema.

Wanneer de werknemer onverwacht verhinderd is (wegens ziekte, door omstandigheden, door overmacht), wordt hij of zij binnen 24 uur vervangen door de vennootschap in de mate van de beschikbaarheid van de dienst.

In het geval van een verhindering behoudt de Vennootschap zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen, in samenspraak met de Gebruiker, in de werkuren en/of in de datum. De Vennootschap deelt de Gebruiker zo snel mogelijk mee of er wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de prestatie, en probeert in de mate van het mogelijke zo veel mogelijk rekening te houden met de beschikbaarheid van de Gebruiker.

De Vennootschap informeert de Gebruiker, tenminste 14 dagen op voorhand, over de vakantieperiode of elke geplande afwezigheid van de gebruikelijke werknemer.

De vennootschap kan ook voorzien in de vervanging van de afwezige werknemer als de gebruiker dat wenst. Dit kan echter niet worden gegarandeerd. In het geval van een vervanging kunnen er ook wijzigingen optreden in de werkuren en/of de datum en dit in samenspraak met de Gebruiker.

Wanneer de gebruiker een nieuw telefoonnummer heeft, moet hij dat zo snel mogelijk doorgeven aan de vennootschap, zodat deze laatste contact kan opnemen met de gebruiker in verband met een wijziging van het werkschema.


12. Afwezigheid van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk en minstens veertien dagen op voorhand onvoorziene wijzigingen aan het werkschema door te geven, bijvoorbeeld een verhuizing of eventuele vakantieperiodes.

Wanneer de gebruiker geen huishoudhulp wenst tijdens een of meer opeenvolgende weken, brengt hij de vennootschap minstens 14 dagen op voorhand  op de hoogte via e-mail op het volgende e-mailadres afwezigheid-klanten@diensten-cheques-brussel.be, via de website (contact – afwezigheden en vakantie) of via aangetekende post. Wanneer de gebruiker een geïsoleerde dienstverlening wenst te annuleren, brengt hij de vennootschap minstens 72 uur op voorhand  op de hoogte via e-mail op het volgende e-mailadres afwezigheid-klanten@diensten-cheques-brussel.be, via de website (contact – afwezigheden en vakantie) of via post. 

Annuleringen/afwezigheden/vakanties dienen rechtstreeks aan de Vennootschap gemeld worden, niet bij Sodexo,  aangezien de Vennootschap hierover niet zal geïnformeerd worden.13. Wijziging van het werkschema - Vermindering van de contractuele uren

De Gebruiker kan het aantal contractuele uren verminderen mits een opzegtermijn van vier weken buiten de vakantieperiodes. Het verzoek tot vermindering van de contractuele uren wordt per aangetekend schrijven of via elektronische weg (info@diensten-cheques-brussel.be) verstuurd.

De opzegtermijn vangt aan op de vijfde kalenderdag na de verzendingsdatum.

Als de opzegtermijn niet wordt nagekomen, is een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding wordt berekend naargelang het aantal geplande werkuren tijdens de vier volgende weken buiten de vakantieperiodes, vermenigvuldigd met het uurtarief dat van toepassing is in overeenstemming  met de tussenkomst van de Federale Overheid in de kostprijs van de dienstencheque.   Op 01.01.2019 stemt één werkuur overeen met  € 23,14 in het Brussels Gewest - € 23,02  in Vlaanderen en € 23,39  in Wallonië. (indicatieve waarde per 01.01.2019 onder voorbehoud van latere indexatie)
14. Beëindiging van het contract

De Gebruiker kan de overeenkomst opzeggen mits een opzegtermijn van vier weken buiten de vakantieperiodes. Het verzoek tot opzegging wordt per aangetekend schrijven of via elektronische weg verstuurd aan info@diensten-cheques-brussel.be en de opzegtermijn vangt aan op de vijfde kalenderdag na de verzendingsdatum.

 

Als de opzegtermijn niet wordt nagekomen, is een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding wordt berekend naargelang het aantal geplande werkuren tijdens de vier volgende weken buiten de vakantieperiodes, vermenigvuldigd met het uurtarief dat van toepassing is in overeenstemming  met de tussenkomst van de Federale Overheid in de kostprijs van de dienstencheque.   Op 01.01.2019 stemt één werkuur overeen met  € 23,14 in het Brussels Gewest - € 23,02  in Vlaanderen en € 23,39  in Wallonië. (indicatieve waarde per 01.01.2019 onder voorbehoud van latere indexatie).

 

In elk van onderstaande gevallen de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Vennootschap met onmiddellijke ingang beëindigd worden: in geval van ontbinding, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de Vennootschap  is de klant gerechtigd het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen, in geval het systeem van de dienstencheques van overheidswege zou ophouden te bestaan of zodanig zou veranderen en/of aangepast worden dat het niet meer de kosten van de Vennootschap kan dekken; in geval er aanhoudende veiligheids- of hygiëneproblemen bij de klant worden vastgesteld, ingeval van niet naleving van de wettelijke regels ter zake.

 

De gebruiker en de vennootschap kunnen het contract op elk ogenblik opzeggen om zwaarwichtige redenen.  Onder zwaarwichtige redenen verstaat men omstandigheden op gebeurtenissen die van zodanige aard zijn dat van de partij die ze inroept redelijkerwijze niet kan verwacht worden het contract met de andere partij die ze veroorzaakt heeft, zelfs tijdelijk in stand te houden.

 

De beëindiging van de prestaties is onsplitsbaar en geldt automatisch voor alle huishoudhulpen van de vennootschap die prestaties bij de gebruiker leveren.


15. Wijziging van gebruikers account

In  geval er twee of meer accounts worden gebruikt voor eenzelfde adres (domicilie), stemt de gebruiker ermee in het bedrijf op de hoogte te stellen als de codering van de uitgevoerde diensten op naam moet staan ​​van de andere gebruiker die gedomicilieerd is op hetzelfde adres, dan wel op deze die gewoonlijk wordt gebruikt.  Zo niet worden  administratieve kosten aangerekend ten belope van € 35  voor het annuleren en her coderen van de diensten.16. Diefstal en verlies

Ook al stelt de Vennootschap alles in het werk om aan de Gebruiker de terbeschikkingstelling van competente Medewerkers te garanderen met het oog op het waarborgen van een kwaliteitsvolle dienstverlening, toch moet de Gebruiker steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen met betrekking tot geld en waardevolle voorwerpen die op de werkplek blijven liggen.


Bij een verdenking van diefstal moet de Gebruiker steeds de Vennootschap schriftelijk verwittigen en dit binnen de 24 uur na de prestatie. In het geval van diefstal moet de Gebruiker tevens  binnen de 24 uur na de prestatie aangifte doen bij de politie , en aan de Vennootschap onverwijld een kopie bezorgen van het opgestelde proces-verbaal .


Indien de Gebruiker, niettegenstaande een dusdanig voorval (diefstal), verkiest dat  de Medewerker de sleutel van de werkplaats bijhoudt, dan zal hij daar zijn schriftelijke toestemming voor geven (de Vennootschap bewaart de kopie). Het formulier “afgifte van sleutels” (bijlage 2) is beschikbaar op de website of is beschikbaar op éénvoudige aanvraag.De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden als de Gebruiker een exemplaar van deze sleutels aan de Medewerker geeft. Bovendien kan de Vennootschap niet aansprakelijk worden gehouden voor een bewezen diefstal door de werknemer. Enkel die laatste kan in dit geval worden vervolgd. 
17. Schadegevallen en verzekeringen

De Medewerkers van de Vennootschap volgen regelmatig interne en externe opleidingen, en de Vennootschap zorgt ervoor om gekwalificeerd personeel, dat zijn taken zeer nauwlettend uitvoert, ter beschikking van de Gebruikers te stellen. Toch valt een schadegeval niet uit te sluiten.

Wanneer een Gebruiker tijdens of na een prestatie een materiële schade  vaststelt, moet hij dit melden per aangetekende post met ontvangstbevestiging of door  het formulier beschikbaar op de website nauwkeurig in te vullen binnen 24 uur na het vaststellen van de schade. Wanneer hij dat niet doet, bestaat de kans dat de schade niet in aanmerking wordt genomen. De verzekeringsmaatschappij oordeelt over de eventuele aansprakelijkheid van de huishoudhulp bij schadegevallen.

Indien de aangifte per aangetekende post met ontvangstbevestiging wordt verzonden, dient deze volgende elementen te bevatten : familienaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer of mobiel nummer en woonplaats (postcode, straat, huisnummer) van de Gebruiker; familienaam en voornaam van de Medewerker; opmerking over de oorsprong van de schade, beschrijving van de schade, 3 foto's van de schade.

 

Om misbruiken te voorkomen zijn kleine schadegevallen, zoals gebroken vaatwerk of kleine snuisterijen, niet verzekerd.  In eender welk geval  worden bedragen  van minder dan € 250,00 exclusief BTW niet terugbetaald.

De vennootschap raadt de Gebruiker aan om zijn eigen verzekering af te sluiten om de materiële schade te dekken die zijn eigendom zou lijden door de Medewerker van het Bedrijf, in het geval dat de verzekering van laatstgenoemde zou weigeren de schade de dekken.

De Vennootschap wijst de aansprakelijkheid af voor alle schadegevallen die voortvloeien uit het normale gebruik van schoonmaakmateriaal. Wat de grote schadegevallen betreft, zal een dossier worden ingediend bij de verzekering.

Na analyse van uw dossier en als de schade wordt aanvaard door de verzekeringsmaatschappij, zal de schade worden vergoed op voorlegging van de factuur voor de aankoop of het herstel van het beschadigde voorwerp/materiaal, rekening houdend met de ouderdom van het voorwerp en in het algemeen met zijn waarde op het ogenblik van de beschadiging.   De franchise voor elke schadevergoeding die door de verzekeringsmaatschappij wordt gedekt bedraagt € 250,00 exclusief btw.  De Vennootschap   behoudt zicht het recht voor om een ​​vergelijkende offerte aan te vragen.

De Vennootschap wordt in geen geval aansprakelijk gehouden voor de gevolgen van vergissingen, fouten of een vergetelheid begaan door de Gebruiker bij het doorgeven van informatie en/of instructies in verband met de juiste uitvoering van de taak.

Indien de Gebruiker over waardevolle en/of unieke stukken beschikt, verzoekt de Vennootschap hem deze niet te laten schoonmaken door de Medewerker.

 

De Vennootschap kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die zijn oorzaak vindt in het uitvoeren van activiteiten die geen deel uitmaken van de diensten die overeengekomen en toegestaan zijn in het kader van de wet van 20 juli ter bevordering van buurtdiensten en –banen.

 

De Vennootschap is aansprakelijk in het kader van de arbeidsongevallenverzekering voor de wettelijk verschuldigde schadevergoeding in het geval dat de werknemer het slachtoffer zou worden van een arbeidsongeval op of een ongeval op de weg naar en van het werk.

 

18. Verwerking van persoonsgegevens

De vennootschap eerbiedigt de privacy van zijn gebruikers, medewerkers en van iedereen van wie ze persoonsgegevens moet bijhouden.

De manier waarop de vennootschap de persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, wordt gereguleerd door de Belgische wetgeving, meer bepaald door (i) de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018 – de 'GDPR') die in werking is getreden op 25 mei 2018 en die gedeeltelijk de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die tot dan van kracht was, opheft, en (ii) de (toekomstige) Belgische wetgeving ter uitvoering van de bovenvermelde verordening. De vennootschap bevestigt dat elke verwerking van persoonsgegevens van gebruikers en van alle betrokkenen in het algemeen in overeenstemming is met de bovenvermelde verordening.

Daarom kunnen bij het intekenen op onze dienstverlening de volgende gegevens worden verzameld:

- naam

- voornaam

- woonadres

- e-mailadres

- telefoonnummer (vast/gsm)

- klantnummer bij Sodexo

- alle andere persoonsgegevens die vrijwillig werden doorgegeven aan de vennootschap (met name in de lege velden van contactformulieren en sollicitatieformulieren voor vacatures en bij de correspondentie met de vennootschap)

Deze laatste zijn noodzakelijk voor het verwerkingsdoel.

De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van:

- het gerechtvaardigde belang van de vennootschap

- een wettelijke verplichting en/of het uitvoeren van een overeenkomst met de gebruiker of de medewerker en/of van alle verbintenissen van de gebruiker, de medewerker of de vennootschap

- of op basis van toestemming van de gebruiker of van de medewerker.

In dat laatste geval wordt om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voorafgaand aan de gewenste verwerking van persoonsgegevens.

De vennootschap zal de persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij dit noodzakelijk blijkt in het kader van de uitvoering en de optimalisering van de diensten (zoals, maar niet beperkt tot, het opmaken van een factuur, een tevredenheidsenquête voor interne statistische doeleinden enz.). In dit kader kunnen uw persoonsgegevens eventueel openbaar worden gemaakt aan partners op het vlak van het betaalverkeer, softwareleveranciers, cloudpartners, transportpartners, externe IT-consultants, verzekeringsmaatschappijen, dienstverleners en alle andere commerciële partners op wie de vennootschap eventueel een beroep moet doen in het kader van de uitvoering van de dienstverlening van de vennootschap.

Indien het noodzakelijk is dat de vennootschap in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om deze persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR.

De vennootschap verzamelt ook anonieme inlichtingen (totaal aantal bezoekers van de website, aantal bezoekers op elke pagina van de website, domeinnamen van leveranciers van internettoegang voor de bezoekers, IP-adressen, cookies ...)


19. Algemene bepalingen

De Medewerker mag niet roken tijdens zijn opdracht. Tijdens zijn dienstverlening mag hij zijn telefoon enkel gebruiken wanneer dat nodig is voor de opdracht. In dat geval heeft hij ook de toestemming om de telefoon van de Gebruiker te gebruiken. De Medewerker kan echter in uitzonderlijke gevallen die met de Gebruiker worden overeengekomen, de toestemming krijgen om zijn telefoon voor privédoeleinden te gebruiken daarover heeft ingelicht.

Een prestatie wordt gedefinieerd als de ononderbroken dienstverlening door de werknemer, ongeacht de duur van de service. De wettelijke rusttijd van 15 minuten per 4 uur dienst wordt niet als een onderbreking beschouwd. De begin- en eindtijden van de geplande prestaties dienen te worden gerespecteerd.

De Medewerker mag zich in geen geval aanmelden op de werkplek in het gezelschap van zijn kind(eren) of huisdier. De Medewerker houdt de huissleutel van de Gebruiker slechts bij als deze laatste daar schriftelijk de toestemming voor heeft gegeven en de Vennootschap.

20. Overdraagbaarheid van het contract

De vennootschap behoudt zich het recht voor alle rechten en plichten voortspruitende uit de contractuele relatie met de gebruiker  over te dragen aan een derde  vennootschap of organisatie zonder dat dit enige afbreuk doet aan het voortbestaan van het  contract. In dit geval zal  de vennootschap de gebruiker tijdig op de hoogte brengen.  Deze andere organisatie of vennootschap zal volledig in orde zijn met de arbeidswetgeving et de specifieke regelgeving rond de dienstencheques en hiervoor de nodige vergunningen kunnen voorleggen.

 

21. Geschillenbeslechting

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend akkoord tussen de partijen, worden geschillen met betrekking tot de geldigheid, de tegenstelbaarheid, de interpretatie en de uitvoering van deze voorwaarden  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken krachtens artikel 624, 1 °, 2 ° of 4 ° van het Gerechtelijk Wetboek. De geschillen die voortvloeien uit of in verband met de overeenkomst worden onderworpen aan het Belgische recht.

Gebruiksvoorwaarden van de website AB CLEAN EN ALL TEAM SERVICES

 

Artikel 1: VOORWERP

Deze 'algemene gebruiksvoorwaarden' betreffen de juridische omkadering van de beschikbaarstellingsmodaliteiten van de diensten van de website AB CLEAN en ALL TEAM SERVICES, http://www.titres-services-bxl.be, hierna 'de Website', en het gebruik ervan door 'de Gebruiker'.

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten door elke gebruiker die de website wil bezoeken, worden aanvaard. De toegang tot de website door de gebruiker betekent dat hij deze algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

- Wanneer de gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden zoals vastgelegd in deze overeenkomst niet aanvaardt, moet hij afzien van toegang tot de diensten die via de website worden aangeboden.

- De vennootschap behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden eenzijdig en op ieder ogenblik te wijzigen.

- Als een van de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of strijdig is met een dwingende wetsbepaling, is deze niet-toepasselijkheid zonder gevolgen voor de geldigheid of de toepasbaarheid van de andere bepalingen.

- Deze voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de website en die moeten worden aangevuld door de algemene voorwaarden en door het privacycharter van de vennootschap, die integraal van toepassing blijven met betrekking tot de juridische relatie tussen de vennootschap en de gebruikers van de website.

Artikel 2: WETTELIJKE VERMELDINGEN

De website van AB CLEAN en ALL TEAM SERVICES wordt geëxploiteerd door de bvba's AB CLEAN en ALL TEAM SERVICES (hierna 'de Vennootschap'), allebei met maatschappelijke zetel in de Louizalaan 526, 1050 Brussel, en respectievelijk ingeschreven in de KBO onder nummer 0889.955.204 en 0894.524.496, RPR Brussel. Door de website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden (hierna de 'Gebruiksvoorwaarden') zonder enig voorbehoud en verbindt u zich tot de naleving ervan.

Artikel 3: DEFINITIES

Deze clausule is bedoeld om de verschillende belangrijke begrippen uit de overeenkomst te definiëren:

- Gebruiker: deze term verwijst naar elke persoon die gebruikmaakt van de website of van een van de diensten die door de website worden aangeboden.

- Gebruikersinhoud: dit zijn de gegevens die de gebruiker op de website

- Lid: de gebruiker wordt lid wanneer hij op de website is geïdentificeerd.

- Login en wachtwoord: dit zijn alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de identificatie van een gebruiker op de website. De login en het wachtwoord stellen de gebruiker in staat om toegang te verkrijgen tot de diensten voorbehouden aan leden van de website. Het wachtwoord is vertrouwelijk.

Artikel 4: Toegang

De website biedt de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

- het overzicht van de huishouddiensten en de diensten van de strijkcentrales die door de vennootschap worden aangeboden

- de uitleg en de verwijzing naar de papieren formulieren en de link voor de online registratie in verband met de inschrijving bij Sodexo om dienstencheques te kunnen bestellen

- het aanvragen van een huishoudhulp

- online solliciteren

- contact opnemen met de vennootschap via het contactformulier

- het beheer van uw professioneel account (huishoudhulp)

- het beheer van uw persoonlijk account

- het doorgeven van afwezigheden/vakantie

- het beheer van schadegevallen.

De website is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker die over een internettoegang beschikt. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding enz.) zijn voor zijn rekening.

De vennootschap stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website te verzekeren.

Deze toegang kan echter soms onderbroken worden, meer bepaald in het geval van onderhoud en het uitvoeren van een update, bij defecten of om andere technische redenen.

De vennootschap wijst dus alle verantwoordelijkheid af in het geval van defecten, onderbrekingen of fouten op de website, en ook voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

Artikel 5: INTELLECTUELE EIGENDOM

De website, inclusief de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische elementen, de presentatie, de logo's, de software en alle eventuele andere elementen van de website worden beschermd door rechten van intellectuele eigendom van de vennootschap, haar eventuele leveranciers of partners. Deze rechten van intellectuele eigendom betreffen onder andere, zonder dat deze opsomming limitatief is, het auteursrecht, de naburige rechten, rechten inzake databases en merkenrechten.

Andere op de website vermelde namen van producten of ondernemingen kunnen de merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende of van de vennootschap de informatie, software, producten of diensten die op deze websites zijn opgenomen, niet wijzigen, kopiëren, verdelen, bekendmaken, vertalen, verspreiden, reproduceren, publiceren, toekennen met een licentie, overdragen of verkopen. Het is hem ook verboden om afgeleide werken op basis van de bovengenoemde elementen tot stand te brengen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en OVERMACHT

De bronnen van de informatie, producten en diensten die op de website worden aangeboden, worden betrouwbaar geacht. De vennootschap biedt echter geen enkele waarborg, noch over de juistheid, noch over de actualisering van de op de website aangeboden informatie. De inlichtingen op de website worden louter ter informatie aangeboden. De gebruiker is daarom als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de inhoud van deze website.

De gebruiker zorgt ervoor dat hij zijn wachtwoord geheim houdt. Elke bekendmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden.

Elk gebruik van de dienst door de gebruiker dat rechtstreeks of onrechtstreeks schade tot gevolg heeft, maakt het voorwerp uit van een schadevergoeding ten voordele van de website.

Een optimale garantie van de veiligheid en de confidentialiteit van de doorgegeven gegevens kan niet worden gewaarborgd door de website. De website verbindt zich er wel toe om alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en de confidentialiteit van de gegevens zo goed mogelijk te verzekeren.

De website kan niet aansprakelijk worden gehouden bij overmacht of bij een onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van derden. Daarom kan de vennootschap meer bepaald niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van overeenkomsten die werden afgesloten dankzij de toegang tot haar website of voor de niet-beschikbaarheid van een huishoudhulp of voor gevallen van overmacht.

De gebruiker verbindt er zich dus toe om geen schadevergoeding te eisen ten gevolge van de onderbreking, de opschorting of de wijziging van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7: Hyperlinks

De websites waarnaar de gebruikers van de website eventueel worden doorverwezen met behulp van hyperlinks, blijven de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze websites.

De vennootschap wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het materiaal en de gegevens, van welke aard dan ook, die op deze websites zijn opgenomen of worden verspreid, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die er wordt uitgevoerd. De vennootschap is in feite enkel aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op haar eigen website wordt uitgevoerd, zoals vermeld in het privacycharter.

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS

De informatie die wordt gevraagd bij de inschrijving op de website is noodzakelijk en verplicht om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die aan de gebruiker worden aangeboden. Het e-mailadres kan door de vennootschap worden gebruikt voor de administratie en het beheer van de dienst.

We verzekeren dat de persoonsgegevens via de website worden verzameld en verwerkt met eerbied voor de privacy in overeenstemming met (i) de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018 – de 'GDPR') die in werking is getreden op 25 mei 2018 en die gedeeltelijk de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die tot dan van kracht was, opheft, en (ii) met de (toekomstige) Belgische wetgeving ter uitvoering van de bovenvermelde verordening.

Voor wat de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker betreft, verwijzen we u graag naar het privacycharter.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden vallen volledig en uitsluitend onder het Belgisch recht.

Voor alle geschillen in verband met de uitvoering of de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van het hoofdkantoor van de vennootschap bevoegd.

 

Voor een claim kunt u ons de volgende ingevulde formulieren toesturen

BIJLAGE 1 – Herroepingsformulier


Herroepingsformulier


BIJLAGE 2 – Afgifte van de sleutels


Afgifte van de sleutels formulier


BIJLAGE 3 – Algemene voorwaarden


ABC-ATS Algemene voorwaarden


BIJLAGE 4 – Controle van de diensten bij de klant ter plaatse


Controle van de diensten bij de klant ter plaatse