CHARTER GEGEVENSBESCHERMINGWe beseffen dat het vertrouwen dat u in ons stelt, het belangrijkste kapitaal vormt van de bvba's
'AB CLEAN en ALL TEAM SERVICES', twee vennootschappen met maatschappelijke zetel in de Louizalaan 526, 1050 Brussel, en respectievelijk ingeschreven bij de KBO onder nummer 0889.955.204 en 0894.524.496 (RPR Brussel), (hierna de 'Vennootschap', 'wij, we' of 'onze Vennootschap'). Uw privacy is dan ook erg belangrijk voor ons. Dit charter voor de gegevensbescherming (hierna het 'Charter') is onder meer van toepassing op (i) onze website http://www.titres-services-bxl.be (hierna de 'Website'),  (ii) de aanvraag van een huishoudhulp en (iii) alle (commerciële) relaties tussen de vennootschap en haar klanten, prospects, huishoudhulpen en commerciële partners.Dit charter is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door de vennootschap als data controller en bestrijkt alle gegevensverwerkingsactiviteiten waarvoor we verantwoordelijk zijn.

Dit charter bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die de vennootschap verzamelt, alsook over de wijze waarop de vennootschap deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

De vennootschap wenst te benadrukken dat ze te allen tijde wenst te handelen in overeenstemming met (i) de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018 – de 'GDPR') die in werking is getreden op 25 mei 2018 en die de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die tot dan van kracht was, opheft, en (ii) de (toekomstige) Belgische wetgeving ter uitvoering van de bovenvermelde verordening.

Een bezoek aan onze website, het downloaden van alle documenten die ter beschikking zijn op de website, het invoeren van uw gegevens in het contactformulier, de inschrijving op een dienst die door de onderneming wordt aangeboden, de inschrijving op de newsletter/op brochures , de aanvraag van een huishoudhulp en het aanmaken van een account op internet impliceren uw uitdrukkelijke goedkeuring (via het doorgeven van uw persoonsgegevens of de 'opt-in' voor deelname) van het charter en dus van de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve dit charter te lezen samen met devan de website en de algemene voorwaarden van de vennootschap.

Soorten persoonsgegevens

De vennootschap kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 1. naam

 2. voornaam

 3. telefoonnummer (vast/gsm)

 4. e-mailadres

 5. postadres

 6. informatie in verband met uw account bij Sodexo

 7. informatie in verband met het Plan Activa

 8. informatie over de vakantiedagen van de gebruikers

 9. lege velden van de formulieren

 

De vennootschap verzamelt bovendien automatisch anonieme informatie met betrekking tot het gebruik dat u maakt van de website, aan de hand van cookies. Zo registreert de vennootschap bijvoorbeeld automatisch welke delen van de website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt, via welke website u toegang hebt verkregen tot de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar ze laten de vennootschap wel toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website. Daarom impliceert het surfen op de website van de vennootschap uw toestemming inzake het gebruik van cookies. We nodigen u uit om ons cookiebeleid te raadplegen voor meer info over de manier waarop we gebruikmaken van cookies.

Wijze van verzameling van persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 1. uw eerste contact met de vennootschap (al dan niet via het contactformulier)

 2. uw vraag om informatie (telefonisch of via het contactformulier)

 3. uw aanvraag van een huishoudhulp

 4. het aanmaken van uw persoonlijk account

 5. het aanmaken van uw professioneel account (huishoudhulp)

 6. uw sollicitatie, al dan niet online, voor een vacature

 7. het uitwisselen van visitekaartjes

 8. de verificatie van uw identiteit (bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met de klantendienst)

De door de vennootschap verzamelde persoonsgegevens worden dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (bijvoorbeeld om informatie te verkrijgen via het contactformulier, om u in te schrijven op newsletters/brochures, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten, evenementen en opleidingen, om een huishoudhulp aan te vragen of om online te solliciteren enz.).

Gebruik van persoonsgegevens

De vennootschap kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die u in bijlage 1 van dit charter vindt.

In het algemeen gebruiken we uw persoonsgegevens slechts als u daarmee hebt ingestemd of als dit gebruik berust op een van de wettelijke rechtsgronden:

- het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen

- het afsluiten, onderhandelen en uitvoeren van een overeenkomst die ons aan u verbindt

- het naleven van een wettelijke verplichting

- het vrijwaren van het algemeen belang.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

De vennootschap zal uw persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij dit noodzakelijk blijkt in het kader van de uitvoering en de optimalisering van de diensten (zoals, maar niet beperkt tot, het sturen van een huishoudhulp enz.).

In dit kader kunnen uw persoonsgegevens eventueel openbaar worden gemaakt aan partners op het vlak van het betaalverkeer, softwareleveranciers, cloudpartners, centra voor gegevensopslag, externe IT-consultants, onze verzekeringsmaatschappij en dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat de vennootschap in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de desbetreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit charter.

Onverminderd het voorgaande, is het echter mogelijk dat de vennootschap uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 1. aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer de onderneming hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten

 2. als de vennootschap of nagenoeg al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – die de vennootschap heeft verzameld – een van de overgedragen activa zullen vormen

 3. als u daar in voorkomend geval uw uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven

In alle overige gevallen zal de vennootschap uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) van de desbetreffende derde partij de redelijkerwijs noodzakelijke garanties heeft gekregen op het vlak van de geheimhouding van uw persoonsgegevens en de naleving van de wetgeving op het vlak van de privacybescherming.

Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens

In principe geven we uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de EER aan een ontvanger die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een gelijkaardig besluit, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, die (i) de contractuele standaardclausules, zoals bepaald in de 'Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Beslissing 2010/87/EC)', of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Opslag van persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii)  door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart de vennootschap uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelstellingen zoals beschreven in bijlage 1 van dit charter, onder voorbehoud van een langere bewaartermijn die gerechtvaardigd zal zijn door het rechtmatige belang van de vennootschap.

De vennootschap houdt alle door haar verzamelde persoonsgegevens bij in haar interne databases en .

Bijlage 2: bewaartermijnen per categorie doelstellingen.

Uw privacyrechten

U beschikt over de volgende rechten in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens:

- recht op toegang tot uw persoonsgegevens

- recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens

- in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen ('recht op vergetelheid') (in dit kader wijst de vennootschap erop dat bepaalde diensten niet langer toegankelijk zullen zijn of niet langer zullen kunnen worden verstrekt als u bepaalde persoonsgegevens wist of laat wissen)

- recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

- recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

- recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Als u uw rechten in verband met de privacybescherming wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met GDPR@diensten-cheques-brussel.be of het formulier voor de uitoefening van uw rechten op privacy invullen en het opsturen naar de vennootschap via e-mail of per post.

U kunt deze rechten kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u niet langer nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop 'uitschrijven', die zich onderaan elke e-mail van de vennootschap bevindt.

U vindt meer informatie over uw rechten op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de 'GBA' via de volgende link: 'https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/'.

Beveiliging persoonsgegevens

De vennootschap verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van de vennootschap, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100 % veilig, zodoende kan de vennootschap in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Ten slotte zal de veiligheid van uw account ook afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het platform. De vennootschap zal nooit uw wachtwoord vragen, daarom mag u het nooit zelf meedelen. Wanneer u toch uw wachtwoord doorgeeft aan een derde, bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat wordt gemaakt van uw account. De vennootschap raadt u dan ook ten stelligste aan om, wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft verkregen tot uw account, uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Update van het charter

De onderneming is gerechtigd om dit charter te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de desbetreffende pagina waarop het charter wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De nieuwste versie kunt u steeds inzien via deze link.

Andere websites

De website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u een van deze links aanklikt, kunt u worden doorgestuurd naar een andere website of een internetbron die informatie over u kan inwinnen via cookies of andere technologieën. De vennootschap heeft geen verantwoordelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over het verzamelen, gebruiken en verspreiden van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van die andere websites en internetbronnen te raadplegen om te kunnen oordelen of ze in overeenstemming met de wetgeving betreffende de privacybescherming handelen.

Neem contact op met de vennootschap

Indien u vragen hebt over het charter of over de wijze waarop de vennootschap uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve contact met ons op te nemen:

 1. per e-mail: GDPR@diensten-cheques-brussel.be

of

 1. per brief: AB CLEAN en ALL TEAM SERVICES – Louizalaan 526, 1050 Brussel.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de vennootschap deze vragen of opmerkingen die u haar hebt bezorgd, heeft behandeld, of als u klachten hebt over de manier waarop de vennootschap uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of behandelt, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Contactgegevens van de GBA

De GBA heeft als opdracht te waken over de naleving van de fundamentele beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens. De GBA is een federale entiteit met rechtspersoonlijkheid. De contactgegevens vindt u hieronder:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van uw kant dat u ervoor zorgt dat de informatie die u ons verstrekt, relevant en actueel is. U dient ons ook onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke belangrijke wijziging in uw situatie. Als u ons informatie over een derde moet verstrekken, vragen wij u om ons te verzekeren dat deze laatste daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

Bijlage 1 – Gebruiksdoeleinden van de persoonsgegevens

De vennootschap kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Het opmaken van een overeenkomst:

Als klant hebt of zult u een overeenkomst moeten sluiten met de vennootschap, zodat we de samenwerking in het kader waarvan u een beroep hebt gedaan op onze diensten, kunnen opstarten. In dit kader moeten we bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatige belang of op een wettelijke verplichting.

 

 1. Uitvoeren van diensten, behandeling van uw acties en uitvoering van uw instructies:

We gebruiken uw gegevens om u de producten en diensten waarvoor u een beroep hebt gedaan op de vennootschap, te kunnen leveren. Dit gebruik impliceert dat de vennootschap in het bezit is van uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het verstrekken van de dienst(en) waarop u hebt ingetekend.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatige belang, op een wettelijke verplichting en/of op de uitvoering van een overeenkomst met u en/of elke verbintenis die door u of door de vennootschap is aangegaan.

 

 1. Beheer van uw professioneel account:

Als huishoudhulp in dienst van de vennootschap kunt u een professioneel account op uw naam aanmaken op de website. Via dit account gebruiken we uw gegevens om u in staat te stellen de stand van uw agenda en van uw prestaties op te volgen.

Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang.

 

 1. Beheer van uw persoonlijk account:

Als klant kunt u een persoonlijk account op uw naam aanmaken op de website. Via dit account gebruiken we uw gegevens om u in staat te stellen de stand van uw agenda (vakanties, afwezigheden ...) op te volgen en de eventuele schadegevallen die u kunt aangeven, te beheren.

Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang.

 

 1. Het versturen van facturen en het boeken van betalingen:

In het kader van de prestaties die door de vennootschap worden aangeboden en van de overeenkomsten die u met ons hebt afgesloten, zullen we bepaalde van uw persoonsgegevens gebruiken om facturen op te stellen en zullen we ze na ontvangst van de betalingen verwerken in de dienst boekhouding voor alle nuttige doeleinden van een goed beheer van de factureringsdossiers.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatige belang of op een wettelijke verplichting.

 

 1. Naleving van de wetgeving en de regelgeving:

We verzekeren u dat we elke geldende wetgeving of regelgeving zullen naleven. In dit kader en indien dit vereist is, moeten we bepaalde persoonsgegevens over u verwerken.

Deze verwerking is gebaseerd op het naleven van een wettelijke verplichting.

 

 1. Cookies:

Wanneer u online apps gebruikt of op onze website surft, vragen wij u om in te stemmen met het gebruik van cookies. De rechtsgrond voor de behandeling van uw gegevens voor dit doel is uw toestemming, indien dit nodig blijkt op basis van het soort cookies.

U kunt hier klikken om meer te weten te komen over cookies.

 

 1. Contact opnemen en uitwerken/versturen van offertes:

Er is een online contactformulier beschikbaar op onze website. Om tegemoet te komen aan uw aanvragen (vragen om informatie, om offertes enz.) moeten we bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken. Op dezelfde wijze moeten we bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken om op uw verzoek een offerte op te stellen en u die te bezorgen.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatige belang.

 

 1. Sollicitatie in het kader van een vacature en het verstrekken van een cv:

Op onze website vindt u een sollicitatieformulier voor vacatures. U wordt ook gevraagd om uw cv te uploaden op onze website als u online solliciteert. Uw gegevens zullen dan worden verwerkt om uw profiel te kunnen analyseren en om op een passende manier gevolg te kunnen geven aan uw sollicitatie.

 

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op ons rechtmatige belang of op uw toestemming.

 

 1. Het opmaken van een mailinglist:

In het kader van de verschillende diensten die we aanbieden leggen we een database met contactgegevens aan. In deze context kunnen bepaalde van uw persoonsgegevens verzameld worden in een database.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel is ons rechtmatige belang of uw toestemming.

 

 1. Vrijwaring van onze rechten:

We kunnen uw gegevens eventueel gebruiken ter vrijwaring van onze rechten, meer bepaald in het kader van de verdediging of de bescherming van onze wettelijke rechten en belangen, rechtszaken, beheer van klachten of geschillen, bij herstructurering van vennootschappen of andere fusie- of acquisitieverrichtingen. We gebruiken ze op basis van onze rechtmatige belangen.